Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Afwijkingen zijn slechts geldig in geval van uitdrukkelijke aanvaarding door Van Beveren Inlijstingen NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 89, kbo nr. 0450.084.849  (hierna verkort “VB-I”).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Geldigheidsduur van offertes

Tenzij anders bepaald, zijn de offertes van VB-I 30 kalenderdagen geldig. VB-I is enkel gehouden door deze offertes indien de aanvaarding door de klant VB-I binnen die termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht door de klant op de offerte, zijn pas geldig indien zij door VB-I schriftelijk werden aanvaard.

2. Prijzen en Betaling

2.1. De betaling van de facturen dient binnen 15 dagen na de factuurdatum contant te gebeuren op de zetel van VB-I behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding door overschrijving op bankrekening vermeld op de factuur.
2.2. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, door de klant die consument is in de zin van artikel I.1, 2° WER een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet; voor een klant ondernemen (B2B) is de verwijlinterest gelijk aan deze bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, B.S. 7.08.2002).
2.3. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het nog verschuldigd bedrag met een minimum van 62,00 EUR en onder voorbehoud van het recht van VB-I een grotere schade te bewijzen. Een zelfde vergoeding is verschuldigd door VB-I t.a.v. de consument-klant in geval van laattijdige betaling van een bedrag waartoe VB-I gehouden zou zijn.
2.4. Bij laattijdige of onvolledige betaling van de factuur of in geval van betwisting omtrent een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden en behoudt VB-I zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat in hoofde van de klant enig recht op schadevergoeding ontstaat.

3. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen en goederen blijven eigendom van VB-I tot op het ogenblik van de volledige betaling. VB-I mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties (weer losmaken en) terugnemen zonder toestemming van de klant.

4. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden VB-I schadeloos te stellen voor alle gemaakte en bewezen uitgaven, kosten, arbeid, en voor de gederfde winst welke laatste voor de toepassing van art. 1794 B.W. forfaitair wordt begroot op 20% van de prijs bedongen voor de niet-uitgevoerde werken, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade indien deze hoger zou liggen.

5. Klachten

5.1. Klachten over de uitvoering van de werken, geleverde goederen of facturatie dienen bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan VB-I binnen acht dagen na de datum van de uitvoering, de levering of de factuurdatum. Dit aangetekend schrijven moet een gedetailleerde omschrijving van de beweerde tekortkomingen bevatten.
5.2. Indien de factuur door de opdrachtgever/klant, niet binnen de voormelde termijn bij aangetekend schrijven geprotesteerd wordt, houdt dit een onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de daarin vermelde werken en leveringen.

6. Garantie voor verborgen gebreken

6.1. VB-I is jegens de klant-consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming met de bestelling dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.
6.2. Wenst de klant een beroep te doen op de garantie van VB-I, dient de klant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de maand nadat de klant er zelf kennis van heeft of van had moeten hebben, VB-I in kennis te stellen van het gebrek waarvoor de garantiebepalingen worden ingeroepen. Deze termijn wordt voor klanten-consumenten verlengd tot twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek door de klant-consument werd vastgesteld.
6.3. Indien het gebrek onder de waarborg valt ,zal VB-I kosteloos herstellen of vervangen, al naargelang wat mogelijk en redelijk is, dan wel, indien deze herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, een prijsverlaging toepassen of de overeenkomst ontbinden. De ontbinding van de overeenkomst kan enkel toegestaan worden indien de gevolgen ervan niet buitensporig zijn.

7. Privacy en persoonsgegevens

7.1. Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan VB-I. De gegevens die de klant heeft verstrekt zijn alleen toegankelijk voor personen gerechtigd om deze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd of in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting. Voor meer informatie zie onze website: https://www.vb-inlijstingen.be/algemene-verkoopvoorwaarden
7.2. De klant heeft steeds het recht zijn gegevens in te zien en deze te laten corrigeren.

8. Bevoegdheid en toepasselijk recht

8.1. In geval van betwisting zijn de rechtbanken, territoriaal bevoegd voor de zetel van VB-I, bevoegd om er kennis van te nemen.
8.2. In geval van betwisting door of t.a.v. een consument-klant, wordt de zaak naar keuze van de eisende partij gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.
8.3. Het Belgische recht is van toepassing.